Hội nghị thành viên kết nối trạm trung chuyển Internet quốc gia - Peering & DNS
Tp. Nha Trang, 23/8/2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN VỀ

HẠ TẦNG KHÓA CÔNG KHAI TÀI NGUYÊN (RPKI) TRONG BẢO MẬT THÔNG TIN ĐỊNH TUYẾN

Thời gian: 22/8/2019

Địa điểm: Khách sạn InterContinental Nha Trang,

32-34 Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Thời gian

Chủ đề

Tên tổ chức

08:00 – 08:30

Đăng ký

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) 

08:30 - 08:40

Phát biểu khai mạc và giới thiệu mục đích khoá học

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

08:40 - 08:55

Cập nhật hiện trạng triển khai RPKI tại Nhật Bản

Một số sự cố gần đây tại Nhật Bản và tầm quan trọng của RPKI đối với các ISP tại Nhật Bản

Trung tâm Thông tin mạng Nhật Bản (JPNIC)

09:00 - 10:00

Khái niệm về RPKI
- Nguy cơ mất an toàn định tuyến và ảnh hưởng của chúng

- Các công cụ và kỹ thuật: LOA, IRR/RPSL

- Khái niệm về hạ tầng khoá công khai (PKI)

- Kiến trúc của RPKI: xác thực tài nguyên, chứng thực nguồn gốc, chuỗi tin cậy

- Xác thực nguồn gốc

- Xác thực đường đi

- Các tài liệu kỹ thuật: RFC8212, RFC7454

Trung tâm Thông tin mạng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APNIC)

10:00 - 10:15

Giải lao

 

10:15 - 11:15

Khái niệm RPKI (tiếp theo)

Tạo bản ghi ROA

- Các bộ xác thực RPKI

Trung tâm Thông tin mạng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APNIC)

11:15 - 12:00 

Thực hành theo nhóm 

Trung tâm Thông tin mạng Nhật Bản (JPNIC)

12:00 - 13:30  Ăn trưa  
13:30 - 14:30  Thực hành theo nhóm (tiếp theo) Trung tâm Thông tin mạng Nhật Bản (JPNIC)
 14:30 - 15:15

Thực hành lab

- Cài đặt bộ xác thực RPKI: Routinator

- Triển khai xác thực nguồn gốc: IOS

Trung tâm Thông tin mạng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APNIC)

Trung tâm Thông tin mạng Nhật Bản (JPNIC)

15:15 - 15:30  Giải lao  
15:30 - 16:40  Thực hành lab (tiếp theo)  

16:45 - 17:00

Thảo luận/ Bế mạc

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

18 Nguyễn Du, Hà Nội

info@vnnic.vn

+84-24-35564944

+84-24-37821462